SPOTIFY

I AM

I am the sea
I am the mountain
I am the land
I am the sand

I am the joy
I am the pain
I am the journey
I am the clouds and i am the rain

I am the love
I am the fear
I am the smile
I am the tear

I am the shadow
I am the light
I am the day
I am the night

I am the journey
I am the goal
I am the body
I am the soul